امین کیانی

پاژ

فهرست واژه نامهلیست کامل واژه های پارسیشامل: واژگان، تعاریف، کاربردها، ریشه شناسی، هم وزن ها، تلفظ و ترجمه زندگی نامه معرفی سیاست مداران - هنرمندان -...

سرخ

سُرخ یا قِرمِز به طیفی از رنگ‌ها گفته می‌شود که در پایین‌ترین بسامد نور قابل تشخیص توسط چشم انسان قرار دارند. سرخ در کنار...

لام

لا1 بین، درون، مابین، میانه، میان، وسط 2 درز، روزن، شکاف، کر 3 لایه، ورق 4 تا، چین 5 خیر، لما، نه 6 قیچی،...

جیم

جا1 اطاق، خانه، مسکن، منزل 2 جایگاه، ماوا، ماوی 3 محل، مقام، مقر، مکان 4 فضا 5 موضع 6 بستر، رختخواب 7 اندازه، حد...

آبی ایرانی

آبی ایرانی رنگی در معماری ایرانی است. آبی ایرانی شامل سه تن رنگی اصلی می‌باشد: آبی ایرانی (آبی روشن متوسط)؛ آبی ایرانی ملایم (متوسط...

ح

حائز1 دارا، دربردارنده 2 گردآورنده، فراهم آورنده، جامع 3 واجدحابل1 دام‌گستر، شکارچی & شکار، صید 2 جادوگر 3 تارحاتم‌بخشیبذل، بخشش(بسیار و حاتم‌وار)حاتم‌بخشی کردنبخشیدن، بخشش...

خ

خائفبیمناک، ترسان، ترسنده، ترسو، جبون، خوفناک، متوحش، وحشت‌زده، هراسان، هراسناک & بی‌باکخائنانهصفت خیانت‌آمیز، خیانت‌بار، غدرآمیز & وفادارانه، خادمانهخائن1 خیانت‌پیشه، خیانت‌گر، خیانت‌کار & خادم، خدمتگزار...

ه

هاتفسروش، منادیهاتکافشاگر، پرده‌در، هتاک & ساترهاجبهت‌زده، حیران، دبنگ، سرگردان، سرگشته، گیج، مبهوت، متحیر، هامیهاج‌وواجبهت‌زده، حیران، سرگشته، مبهوت، متحیرهادی1 پیر، دلیل، راهبر، راهنما، رهبر، مرشد،...

واژه‌نامه

واژه نامه پارسی، برگرفته از لغت نامه دهخداشامل: تعاریف، کاربردها، ریشه شناسی، تلفظ و ترجمه /

ی

یا1 الا، ای، ایا، هان، های 2 اگر 3 خواهیائس1 یائسه، بی‌حیض 2 عقیم 3 مایوس، ناامید، نومیدیابسخشک، قابض، یبوست‌آوریابو1 اسب‌بارکش، استر، یابو 2...

الف

آباءاجداد، اسلاف، پدران، پیشینیان، نیاکان & اخلافآباجیآبجی، اخت، باجی، خواهر، دده، شاباجی، همشیره & داداشآباد1 برپا، دایر، معمور 2 پررونق 3 پیشرفته، توسعه‌یافته، مترقی...

ف

فاتحپیروز، پیروزمند، جهانگشا، جهانگیر، چیره، غالب، فایق، فیروز، فیروزمند، قاهر، مظفر، منصور، ناصر & مغلوبفاتحانهپیروزمندانه، ظفرمندانه، فیروزمندانهفاتحهآغاز، اول، بدایت، فاتحت، گشایش، مقدمه & خاتمهفاجر1...

ب

بئرچاه، چاه آبباآبروآبرودار، آبرومند، باحیثیت، محترم، معتبر & بی‌آبروباآب‌وتاببه‌تفصیل، مفصل، مشروح، مشروحباآب‌ورنگ1 گلگون 2 باطراوت، پرطراوت & بی‌طراوت 3 زیبا، قشنگ، ملیح، وجیهباابهتباشکوه، باعظمت،...

سپید

سفید یا سپید رنگی است که ترکیب همهٔ رنگ‌های طیف قابل دیدن است. مکمل این رنگ سیاه است. رنگ سپید مخالف سیاهی و تاریکی است....

پ

پا1 خطوه، رجل، شلنگ، قدم، گام، لنگ 2 همبازی 3 پایین، ته، دامن، ذیل، زیر 4 تاب، توان، طاقت، قدرت، قوت، یارا 5 اساس،...

ژ

ژاژبیهوده، ترهات، چرند، مزخرف، مهمل، یاوهژاژخابیهوده‌گو، هرزه‌درا، هرزه‌لاف، ، یاوه‌درا، یاوه‌سراژاژخاییبیهوده‌گویی، هرزه‌درایی، یاوه‌درایی، یاوه‌سراییژاله1 بشک، جلید، شبنم، طل 2 جالهژاندارمامنیهژتونبن، کوپنژرفعمق‌دار، عمیق، گود، نغولژرفا1...

ث

ثابت1 استوار، برقرار، پابرجا، پادار، پایدار، قائم، قرص، محکم، مستقر، مقاوم 2 باقی، دایم، لایتغیر 3 قطعی، محرز، محقق، مدلل، مسلم، یقین 4 واثق...

ت

تئاتر1 تماشاخانه، نمایش‌خانه 2 نمایش 3 نمایش‌نامه & سینماتئوریسینفرضیه‌پرداز، نظریه‌پردازتئوری1 فرضیه، نظریه 2 نظری & عملی 3 مبادی، مبانی، مجموعه ایده‌هاو مفاهیم تجریدیتئوریکنظری &...

شین

شاببرنا، جوان، نوجوان & پیرشاباجیآباجی، باجی، خواهر، همشیره & برادر، داداششاپورشاهپور، شاهزاده، شهزاد، شهزاده، ملکزاده & شاهدخت، شهدختشاپورگانآهن‌خشک، خشک، پولاد، شابرقان، شابرن، شابورگان، فولادشاخ1...

صاد

صائببحق، حق، درست، راست، رسا & خاطیصائب‌نظرتیزرای، خردمند، خوش‌فکر، درست‌اندیشه، صایب‌رایصابربردبار، پرشکیب، حمول، خویشتن‌داررزین، شکیبا، صبور، متحمل & ناشکیباصابریبردباری، تحمل، شکیب، شکیبایی & صبوری،...

میم

ماب1 بازگشت 2 مرجع، محل‌بازگشتماتصدها، صدگان، مائه‌هاماثر1 کارهای نیک، آثارنیک، ماثره‌ها، آثار نیکو 2 اخبار، خبرهاماثمبزهکاری‌ها، خطاها، ماثم‌ها، گناهان & حسناتماخذ1 منابع، منبع‌ها، ماخذها،...

چ

چابک‌اندیش1 تیزهوش، تیز، تیزفهم، باهوش، داهی، داهیه، زیرک، هوشیار 2 حاضرجوابچابکقید اسم 1 جلد، چالاک، چست، شاطر، شهم، فرز، قبراق، هژیر & چلمن 2...

ضاد

ضابط1 بایگان 2 پاسبان، پلیس، شحنه، شرطه 3 محصل، ممیز 4 مباشر 5 حاکم، والیضابطهدستور، قاعده، قانون، معیار، هنجار & رابطهضاربزننده & مضروبضال1 بیراه،...