سیستم طراحی

نکته‌ها

  • تصویر شاخص باید ۶۹۶ در ۴۳۶ باشد.
  • عرض رسانه ها از نباید از ۶۹۶ پیکسل تجاوز کند.

نقشه ذهنی