امروز سه‌شنبه 8 فروردین 1402

به نیکی گرای و میازار کس
ره رستگاری همین است و بس

فردوسی