واو

وا1 باز 2 جدا، سوا 3 شکفته 4 آش 5 با & بستهوااسفاافسوس، دریغ، واحسرتا، واویلا، هیهاتوابستگاناتباع، اقربا، اقوام، خویشاوندان، متعلقان، نزدیکان، & بیگانگانوابستگیارتباط،...