ه

هاتفسروش، منادیهاتکافشاگر، پرده‌در، هتاک & ساترهاجبهت‌زده، حیران، دبنگ، سرگردان، سرگشته، گیج، مبهوت، متحیر، هامیهاج‌وواجبهت‌زده، حیران، سرگشته، مبهوت، متحیرهادی1 پیر، دلیل، راهبر، راهنما، رهبر، مرشد،...