غین

غائله1 آشوب، بلوا، شورش، فتنه، نهضت 2 آفت، بلا، بلای‌ناگهانی 3 بدی، شر 4 آسیب، گزند 5 دشواری، سختیغارحفره، زاغه، سوراخ، شکفت، کهف، مغار،...