عین

عائلهاولاد، عیال، خانوادهعابدپارسا، پرستشگر، پرستنده، زاهد، عبادتکار، مترهب، متعبدعابدانهپارسایانه، پرهیزگارانه، زاهدانه، متعبدانهعابرراهگذر، رونده، رهگذرعاجز1 بیچاره، بی‌حال، خسته، درمانده، راجل، زبون، زمین‌گیر، ضعیف، فرومانده، کم‌زور،...