شین

شاببرنا، جوان، نوجوان & پیرشاباجیآباجی، باجی، خواهر، همشیره & برادر، داداششاپورشاهپور، شاهزاده، شهزاد، شهزاده، ملکزاده & شاهدخت، شهدختشاپورگانآهن‌خشک، خشک، پولاد، شابرقان، شابرن، شابورگان، فولادشاخ1...