سین

سئانس1 جلسه، نشست، مجلس، اجلاسسئانسنشست، اجلاس، جلسهسائسدیان، دیپلمات، سیاس، سیاستمدار & بی‌سیاستسائلصفت 1 سایل، فقیر، گدا، متکدی 2 پرسشگر، پرسنده & 2 پاسخگوساباط1 دالان،...