ب

بئرچاه، چاه آبباآبروآبرودار، آبرومند، باحیثیت، محترم، معتبر & بی‌آبروباآب‌وتاببه‌تفصیل، مفصل، مشروح، مشروحباآب‌ورنگ1 گلگون 2 باطراوت، پرطراوت & بی‌طراوت 3 زیبا، قشنگ، ملیح، وجیهباابهتباشکوه، باعظمت،...