ی

فهرست

  یا1 الا، ای، ایا، هان، های 2 اگر 3 خواه
  یائس1 یائسه، بی‌حیض 2 عقیم 3 مایوس، ناامید، نومید
  یابسخشک، قابض، یبوست‌آور
  یابو1 اسب‌بارکش، استر، یابو 2 نفهم
  یاخته1 سلول 2 آخته 3 آموخته، پرورده
  یاد1 ذکر، یادآوری، یادکرد 2 حافظه 3 آموزش، تعلیم 4 خاطره 5 اندیشه، خاطر، فکر 6 یادبود، & فراموشی
  یادآورخاطرنشان، متذکر
  یادآوریتذکار، تذکر، خاطرنشان، ، یاد، یادکرد
  یادبودخاطره، یادگار، یادمان، یادواره
  یادشدهمذکور، مزبور، نامبرده
  یادکردتذکر، تذکیر، یاد، یادآوری
  یادگار1 یادبود، یادمان 2 خاطره، یادواره
  یادگیری1 آموزش، تعلم 2 آموزشی 3 تعلیم
  یار1 جانانه، جانان، دلبر، دلداده، دلدار، محبوبه، محبوب، معشوق، نگار، ول 2 حبیب، خلیل، دوست، رفیق، صدیق، محب 3 صحابه، مصاحب، معاشر، همدم، همراه، هم‌صحبت، همنشین 4 پشتیبان، حامی، دستگیر، دستیار، دوستدار، طرفدار، کمک، مددکار، معاضد، معاون، معین، ناصر، نصیر، یاور 5 هم‌بازی، هم‌تیمی & اغیار، دشمن
  یارااستطاعت، تاب، تحمل، توان، طاقت، فرصت، قدرت، قوه، مجال، مقاومت، نیرو
  یارانه1 سوبسید 2 دوست‌وار، دوست‌وارانه & خصمانه، دشمنانه
  یارو1 حضرت، طرف، فلانی، مکیم 2 یاردانقلی
  یاره1 سینه‌ریز، طوق، گردن‌بند 2 دست‌برنجن 3 باج، خراج 4 تاب، تحمل، مقاومت، یارا
  یاری1 اعانت، امداد، حمایت، خلط، دستگیری، رفاقت، عون، غوث، کمک، مدد، مساعدت، مظاهرت، معاضدت، معاونت، هم‌دستی، همراهی، یاوری 2 دوستی، مصادقت
  یاری‌جوییاستعانت، استمداد، کمک‌خواهی، کمک‌طلبی، مددخواهی
  یاریگرپشتیبان، حامی، ظهیر، مددکار، معاضد، ناصر
  یاسا1 قانون 2 سزا، سیاست، قصاص، کیفر
  یاسر1 چپ، یسار 2 قمار، میسر 3 قمارباز، مقمر، ، یسیر
  یاسمنسمن، یاسمین
  یاغسرکش، طاغی، گردنکش، نافرمان، یاغی & رام، مطیع
  یاغیسرکش، شورشی، طغیانگر، عصیانگر، گردنکش، متجاسر، متمرد، نافرمان & رام، مطیع
  یاغیگریتجاسر، تمرد، سرکشی، طغیان، عصیان، گردنکشی، نافرمانی & اطاعت، فرمانبری
  یافتن1 پیدا کردن، جستن، کشف 2 درک کردن، فهمیدن & گم کردن
  یال1 گردن 2 زور، قدرت، قوه
  یاور1 پشتیبان، حامی، دستگیر، دستیار، ظهیر، کمک، مددکار، معاون، معاضد، معین، ناصر، نجده، نصیر، یار 2 سرگرد
  یاوریتایید، عون، کمک، مدد، معاضدت، نصرت، همرایی، یاری
  یاوهاراجیف، بی‌معنی، بیهوده، پوچ، ترهات، جفنگ، چرت، چرند، حرف‌مفت، ژاژ، ژاژ، عبث، لاطائل، لغو، لیچار، مزخرف، مهمل، هذیان، هرز، یافه
  یاوه‌درابیهوده‌گو، ژاژاخا، هرزه‌خا، یاوه‌سرا
  یاوه‌سرابیهوده‌گو، ژاژخا، لیچارباف، مهمل‌باف، یاوه‌درا
  یاوه‌گوپراکنده‌گو، فضول، وراج، هرزه‌درا
  یاسبی‌مرادی، حرمان، دلسردی، دلشکستگی، ، سرخوردگی، ناامیدی، ناکامی، نامرادی، نومیدی & امید
  یاس‌آمیزنومیدانه، یاس‌آلود & امیدوارانه
  یبسخشک & لین
  یبوستخشکی، قبض & لینت
  یبوست‌آوریابس، یبوست‌زا & ملین
  یتیم1 بی‌پدر، پدرمرده 2 بی‌مانند، بی‌نظیر
  یتیم‌خانهپرورشگاه، دارالایتام
  یحتملاحتمالاً، شاید، محتملاً & محققاً
  یخ1 بارد، یخ‌بندان 2 بی‌لطف، بی‌مزه، خنک، لوس
  یخ‌زدگیانجماد، تجمد، یخ‌بندان
  یخ‌زدهبسته، ، منجمد، یخ‌بسته
  یخبندانبرودت، سرما، یخ‌زدگی
  یخهجیب، گریبان، یقه
  ید1، دست 2 سلطه، قدرت، نفوذ 3 ارتباط، رابطه
  یدکیاضافی، زاپاس، یدک
  یراق1 چفت، قفل 2 اسباب، اسلحه، سازوبرگ، فراویز
  یرغواستنطاق، بازپرسی، سیاست
  یزدانآفریدگار، الله، ایزد، پروردگار، جان‌آفرین، خدا، رب & شیطان
  یزدانیالهی، ایزدی، ربانی، صمدانی & شیطانی
  یزکپیش‌قراول، دیده‌بان، دیده‌ور، قراول
  یسار1 چپ، میسره، یاسر 2 استطاعت، تمول، توانگری 3 شوم، نامیمون & یمین
  یسر1 آسانی، سهولت، یسیر 2 توانگری & عسر
  یغماتاراج، تالان، چپاول، غارت، غنیمت، نهب
  یغماگرتاراجگر، چپاولگر، چپوچی، غارتگر
  یقظه1 بیداری 2 شب‌زنده‌داری، شبگیری & نوم
  یقهجیب، گریبان، یخه
  یقین1 اطلاع، اطمینان، اعتقاد، ایقان، باور، بصیرت 2 بی‌شبهه، بی‌گمان، حتمی، قطع، مسلم
  یقیناًالبته، بالقطع، بدرستی، براستی، بی‌تردید، بی‌شبهه، بی‌گمان، قطعاً، محققاً، مسلماً، مطمئناً
  یقینی1 حتمی، قطعی، محقق، مسلم 2 اعتقادی، باوری
  یکتا1 تنها، فرد، مفرد، منفرد، واحد، وحید، یگانه 2 بی‌مانند، بی‌نظیر، بی‌همال، بی‌همتا 3 یک‌دانه، یک‌عدد
  یکتاپرستحنیف، خداپرست، موحد & بت‌پرست
  یک‌ثلثسه‌یک
  یکجاروی‌هم‌رفته، کلاً، مجموعاً، یک‌کاسه
  یک‌جانبهیک‌جهته، یکراهه، یکسویه، یک‌طرفه & چندجانبه
  یک‌جهتهم‌آهنگ، همرس، یک‌سو
  یکدلبی‌ریا، صمیمی، متفق، متفق‌القول، مخلص