ظا

فهرست

  ظالمبیدادگر، بی‌رحم، جابر، جبار، جفاپیشه، جفاکار، ستمکار، ستمگر، سخت‌دل، سرپنجه، سفاک، شریر، شقی، متعدی، مردم‌آزار & دادگر
  ظالمانهبیدادگرانه، بی‌رحمانه، جابرانه، ستمگرانه، شرورانه & دادگرانه، عادلانه
  ظاهر1 آشکار، آشکارا، برملا، پدید، پیدا، جلوه‌گر، علنی، عیان، محسوس، مرئی، مشهود، معلوم، نمایان، نمودار، واضح، هویدا 2 هیئت & باطن، پنهان، نهان
  ظاهراًانگار، برحسب‌ظاهر، پنداری، گویا، گویی، گوییا، مانا، محتملاً، همانا & باطناً
  ظاهرسازخودآرا، ریاکار، متصنع، متظاهر
  ظاهرسازیتصنع، تظاهر، خودآرایی، خودنمایی
  ظاهری1 صوری، قشری 2 بیرونی، داخلی، سطحی 3 ظاهربین 4 ظاهرگرا، قشرگرا & باطنی، 2، درونی
  ظبیآهو، غزال
  ظرافت1 زیبایی، لطافت، لطف 2 شوخی، لودگی، مطایبه، هزل 3 زیرکی، نکته‌سنجی
  ظرف1 کاسه 2 آوند، بشقاب 3 درخلال، درطی
  ظرفیت1 گنجایش، وسع، وسعت 2 گیرش
  ظریف1 خوشگل، زیبا، قشنگ، لطیف، ملوس، ناز، نازک، نازنین 2 خوش‌طبع، شوخ، نکته‌دان، نکته‌سنج، نکته‌گیر 3 باریک‌اندام، لاغراندام
  ظریف‌طبعبذله‌گو، خوش‌طبع، شوخ، شوخ‌طبع، نکته‌سنج
  ظفرپیروزی، تسلط، چیرگی، سلطه، غلبه، فتح، نجاح، نصرت & شکست
  ظفرمندپیروز، فاتح، مظفر، مظفر، ناصر & مغلوب
  ظفرمندانهپیروزمندانه، فاتحانه، مظفرانه
  ظل1 پناه، سایه، کنف 2 خیال، شبح 3 تنعم، نعمت 4 آسایش، آسودگی، راحت
  ظلال1 سایه‌ها 2 سایبان‌ها 3 اشباح
  ظلامبیدادگران، جفاکاران، ستمکاران، ستمگران، ظالمان
  ظلامتاریکی، تیرگی، سیاهی، ظلمت & روشنی
  ظلمآزار، اجحاف، اعتساف، بغی، بیدادگری، بیداد، تطاول، تعدی، جبر، جفا، جفا، جور، ستم، ستمگری، غدر، مظلمه & مهر
  ظلماتتاریکی‌ها، تیرگی‌ها & روشنایی
  ظلمانیتار، تاریک، تیره، سیاه، قیرگون، مظلم & روشن
  ظلمتتاریکی، تیرگی، سیاهی، ظلام & روشنایی، فروغ، نور
  ظلمهبیدادگران، ستمکاران، ستمگران، ظالمان، ظلام
  ظناحتمال، پندار، تردید، توهم، حدس، زعم، شک، گمان، گمانه، وهم & یقین
  ظنونبددل، بدگمان، شکاک
  ظنین1 بدگمان، شکاک، کج‌اندیش 2 متهم، مظنون
  ظواهربراهین، بینات، دلایل، شواهد، قراین & بواطن
  ظهرنیمروز
  ظهرپشت، خلف، دنبال & رو
  ظهوربروز، پدید، پیدایی، پیدایش، تجلی، جلوه، طلوع، وقوع، هویدایی & پوشیدگی، غروب، غیبت، نهفتگی
  ظهیرپشتیبان، پناه، حامی، مددکار، معین، یاریگر، یاور