ضاد

فهرست

  ضابط1 بایگان 2 پاسبان، پلیس، شحنه، شرطه 3 محصل، ممیز 4 مباشر 5 حاکم، والی
  ضابطهدستور، قاعده، قانون، معیار، هنجار & رابطه
  ضاربزننده & مضروب
  ضال1 بیراه، گمراه، گمشده، گمگشته 2 کنار 3 عناب & هادی
  ضامنپایندان، پذرفتار، کفیل، متعهد
  ضایعباطل، بی‌فایده، بیهوده، سقط، تباه، تلف، خراب، فاسد، مخروب، نفله، هدر، هرز & آباد
  ضایع‌سازیتباه‌سازی، تضییع، حیف‌ومیل، نفله‌سازی، هدر
  ضباط1 بایگان، ثبات 2 ضابط
  ضبط1 تصرف، توقیف 2 آرشیو، بایگانی 3 ثبت، درج، مندرج 4 حبس 5 حفظ، نگهداری
  ضجر1 بی‌آرام، بی‌قرار 3 تنگدل، غمگین، مغموم 2 نالش، ناله
  ضجرت، اندوه، تنگدلی، کدورت، ملال، ملالت 2 اشمئزاز، بیزاری
  ضجور1 اندوهمند، دلتنگ، مضطرب 2 خشمگین، خشمناک، غضبناک 3 بیزار، مشمئز
  ضجهزاری، زوزه، شیون، غوغا، فریاد، فغان، ناله، ندبه
  ضجیعهم‌بستر، همخوابه
  ضخامت1 درشتی، ستبرا، ستبری، قطر، کلفتی 2 چاقی، فربهی
  ضخیمتناور، خشن، درشت، دفزک، زبر، ستبر، قطور، کلفت، گند & باریک، لطیف
  ضد1 خلاف، عکس، مباین، مخالف، مغایر، نقیض، وارونه 2 ناجور، ناسازگار 3 خصم، دشمن، عدو & موافق
  ضدیت1 اختلاف، تضاد، تناقض، مباینت، مخالفت، مغایرت 2 خصومت، دشمنی، عناد، معاندت، ناسازگاری، نقاضت & موافقت، مرافقت
  ضدعفونیایمن‌سازی، عفونت‌زدایی، گندزدایی، میکرب‌زدایی
  ضراء1 بدبختی، تنگدستی، سختی، شدت، عسرت، فلاکت، نکبت 2 آسیب، صدمه، گزند 3 غلا، قحط
  ضرابخانهدارالضرب
  ضرب1 زدن، شکنجه، ضربت، کوب، کوفتن 2 جرح، زخم 3 تنبک 4 تالی، شبیه، مانند، مثل، همتا 5 صنف، قسم، گونه، نوع 6 چوله 7 عجز 8 قرینه
  ضرب‌الاجلفرجه، فرصت، مهلت
  ضربانتپش، زدن
  ضربتزخم، زدن، ضرب، ضربه، کتک، کوفت، نواخت
  ضربه1 زدن، شوک، ضربت 2 آسیب 3 قرعه
  ضررآسیب، اضرار، تغابن، خسارت، خسران، زیان، زیانمندی، صدمه، غبن، گزند، لطمه & نفع
  ضرع1 پستان 2 زاری، لابه، ندبه 3 خواری، حقارت 4 تحقیر
  ضرغام1 اسد، شیر، صفدر، ضیغم 2 بهادر، بی‌باک، دلاور، شجاع
  ضروربایسته، دربایست، لازم، واجب & غیرضرور، غیرواجب
  ضرورت1 احتیاج، اقتضا، حاجت، لزوم، ناچاری، نیاز، وجوب، هرآینگی 2 اجبار، الزام
  ضروری1 الزامی، بایسته، فرض، لازم، واجب 2 ناچار، ناگزیر، 3 توالت، دستشویی & غیرضروری
  ضریحآرامگاه، تربت، حرم، خاکجا، قبر، گور، مدفن، مرقد، مزار، مقبره
  ضریر1 اعمی، کور، نابینا 2 لاغر، ناتوان، نحیف، نزار، & بینا
  ضعفبی‌بنیگی، بی‌حالی، بی‌زوری، بی‌قوتی، درماندگی، زبونی، سستی، غش، فتور، ناتوانی، نقاهت، وهن & قدرت، قوت
  ضعیفبی‌حال، بی‌قدرت، خفیف، راجل، زار، زبون، سست، عاجز، فرسوده، قاصر، کم‌زور، لاغر، ناتوان، نحیف، نزار & قوی
  ضعیف‌العقلبی‌تدبیر، بی‌تمیز، خفیف‌العقل، ساده‌دل، ساده‌لوح، کانا
  ضعیف‌النفسبی‌اراده، بیچاره، حقیر، زبون، سست‌اراده، سست‌بنیاد، ناتوان & بااراده
  ضلالانحراف، گمراهی & هدی
  ضلالتانحراف، بغی، گمراهی، گمشدگی & صلاح، هدایت
  ضلع1 بر، پهلو، جانب، کنار، ور 2 دنده
  ضمادبریزه، پماد، مرهم
  ضمارپنهان، مختفی، مخفی، مستور، ناپیدا، نهان، نهفته & آشکار، پیدا
  ضمانپیمان، تعهد، ذمه‌دار، ضمانت، عهد، عهده‌گیر، کفالت، وعده
  ضمانتپایندانی، پذرفتاری، تضمین، تعهد، تقبل، ضمان، کفالت، گروی، وثیقه
  ضمایمپیوست‌ها، متعلقات، ملحقات
  ضمن1 اثنا، حین، خلال، طی 2 بین، داخل، درون، میان
  ضمناًاشارتاً، اشاری، بعلاوه، درضمن & تلویحاً
  ضمیراندرون، اندیشه، باطن، حال، خاطر، دل، ذهن، نهاد، نیت، وجدان
  ضمیمهالحاق، پیوست، تکمله، تلوا، فرعی، ملحق
  ضیاپرتو، روشنایی، روشنی، ضوء، نور & تاریکی
  ضیاع1 املاک، اموال، دارایی 2 خواسته‌ها 3 کالا، متاع
  ضیافتبزم، پذیرایی، جشن، مهمانی، میهمانی، ولیمه
  ضیغماسد، حیدر، شیر، غضنفر
  ضیفمدعو، میهمان & میزبان
  ضیقتنگ، تنگنا، تنگی، کم‌وسعت، مضیقه، سختی & وسیع
  ضیمرانریحان، سبزه، سبزی، گیاه