صاد

فهرست

  صائببحق، حق، درست، راست، رسا & خاطی
  صائب‌نظرتیزرای، خردمند، خوش‌فکر، درست‌اندیشه، صایب‌رای
  صابربردبار، پرشکیب، حمول، خویشتن‌داررزین، شکیبا، صبور، متحمل & ناشکیبا
  صابریبردباری، تحمل، شکیب، شکیبایی & صبوری، کم‌حوصلگی
  صاحب1 معاشر، همراه، هم‌سفر، هم‌صحبت، همنشین 2 آقا، ارباب، مخدوم، مولا 3 خداوند، دارنده، ذی‌حق 4 مالک، موجر 5 خواجه، وزیر & خادم، نوکر
  صاحب‌اختیار1 مختار 2 حاکم، فرمانروا، مسلط
  صاحب‌اعتبار1 بااعتبار، پولدار 2 بانفوذ، متنفذ، معتبر
  صاحب‌حقحقدار، ذیحق، محق
  صاحب‌خانه1 خانه‌خدا، مالک، موجر 2 میزبان
  صاحب‌خبر1 آگاه، مخبر، مطلع 2 خبرگزار، خبرنگار، منهی 3 حاجب، معرف 4 ایلچی، پیک، رسول، سفیر
  صاحب‌کار1 ارباب، کارفرما 2 استاد 3 مباشر
  صاحب‌منصب1 افسر 2 بلندمقام، عالی‌رتبه، عالی‌مقام
  صاحب‌درد1 دردمند 2 مصیبت‌زده
  صاحبدیوان1 رئیس‌دیوان، وزیر
  صاحب‌سخنسخنران، سخنور، گوینده، متکلم، ناطق & شنونده، مستمع
  صادق1 راستگو، صدیق 2 راستین 3 مخلص & کاذب
  صادقانهصداقت‌آمیز، صدق‌آمیز، صمیمانه
  صاعقهآذرخش، برق، درخش & رعد
  صاف1 پرداخته، صیقلی، لغزنده، نرم، نشو، هموار 2 تخت، مستوی، مسطح 3 راست، شق 4 پاک، پالوده، روشن، زلال 5 خالص، مروق، ناب 4 بی‌آلایش، وضیع & خشن، زبر
  صافکاریپرداخت، ترمیم
  صاف‌وصادق1 ساده، ساده‌لوح 2 بی‌آلایش، بی‌غل‌وغش، پاک، پاکدل، وضیع 3 مفت‌باز
  صافی1 خالص 2 بی‌غش، ناب 3 پاکیزه، زلال، زلالی 4 فیلتر 5 همواری 6 ترش‌بالا
  صالحامین، اهل، باتقوا، بدیل، پارسا، پرهیزگار، خلف، ذیصلاح، شاهنده، شایسته، لایق، محسن، نیک، نیکوکار & طالح، فاسد
  صامت1 عجم، گنگ، ناگویا 2 بی‌صدا، خاموش، ساکت، سکون 3 بیواک، مصمت، همخوان & ناطق
  صانعآفرینشگر، آفریننده، سازنده، صنعتگر، عامل
  صایمروزه‌دار، روزه‌گیر، صائم & روزه‌خور
  صبابادبرین، بادمشرق، نسیم
  صباح1 بامداد، سپیده‌دم، صبح، فجر 2 روز & شبانگاه، مساء، مسا
  صباحت1 جمال، خوبرویی، خوشگلی، زیبایی، وجاهت 2 حوری، سپیدرویی 1 & زشتی 2 ملاحت
  صباغرنگرز، رنگ‌ساز
  صباغترنگرزی، رنگ‌سازی، صباغی
  صباوتطفولیت، کودکی، نوباوگی، نوجوانی & کهولت
  صبحبامداد، پگاه، سپیده‌دم، صباح، صبحدم، فجر، فلق & شام
  صبح‌خیزپگاه‌خیز، سحرخیز & دیرخیز
  صبحدمبامداد، پگاه، سحر، صبح & شامگاه، شامگهان
  صبحگاهبامداد، بامدادان، سحر، سپیده‌دم، صبحگاهان، فجر، فلق & شامگاه
  صبر1 آرام، قرار 2 بردباری، تاب، تحمل، حلم، شکیبایی، شکیب 3 انتظار 4 عطسه & بی‌شکیبی، بی‌قراری
  صبغه1 رنگ، فام، گون، لون، 2 امت، ملت، نحله
  صبوح1 بامداد، پگاه، بامدادان، سپیده‌دم، صبح، صبحگاه 2 صبوحی & غبوق
  صبوحیباده، ساغر، صبوح، صراحی، غارج، مروق، می
  صبوربردبار، حلیم، خوددار، خویشتن‌دار، رزین، شکیبا، صابر، متحمل & ناشکیبا
  صبوریبردباری، تحمل، شکیبایی & ناصبوری
  صبیپسر، فرزند، کودک & صبیه
  صبیحپریچهر، جمیل، خوبرو، خوشگل، زیبا، قشنگ & ملیح
  صبیهبنت، دختر، دخترک
  صحابه1 مصاحب، همراه، همنشین 2 دوست، یار 3 پیرو
  صحافجلدساز، شیرازه‌بند
  صحبت1 آمیزش، مصاحبت، نشست‌وبرخاست، همدمی، همراهی، هم‌نشینی 2 تکلم، گپ، گفتگو، مباحثه، محاوره، مذاکره، مصاحبه، مکالمه
  صحت1 بهبود، تشفی، شفا 2 بهداشت، تندرستی، سلامت، صحه 3 درستی، راستی، واقعیت & 1 بیماری، عارضه 2 سقم
  صحت‌عملدرستکاری، راستی، درستی & نادرستکاری
  صحرابادیه، بیابان، تیه، دشت، راغ، فلات، وادی & باغ
  صحراگردبادیه‌نشین، صحرانشین، صحرانورد & شهرنشین
  صحرانشینبادیه‌نشین، بیابانگرد، چادرنشین، صحراگرد & شهرنشین
  صحنساحت، عرصه، فضا، محوطه
  صحنه1 پهنه، عرصه، میدان 2 پرده، سن
  صحوهشیاری & سکر
  صحه1 تصدیق، گواهی 2 امضا، توشیح، 3 بهداشت، صحت
  صحه‌گذاریتایید، تصویب
  صحیبهداشتی
  صحیح1 حقیقی، درست، صواب، واقعی 2 سالم 3 بی‌عیب 4 راست 5 سقیم & سقیم
  صحیح‌العملدرستکار، فریور & دغلکار
  صحیح‌المزاجتندرست، سالم، سرحال & علیل‌المزاج
  صحیفهدفتر، رساله، کتاب، مصحف، نامه، ورق
  صخرهتخته‌سنگ، سنگ
  صداآوا، آواز، بانگ، شرفه، صلا، صوت، ندا
  صدادارباصدا، مصوت، واکه & بی‌صدا، مصمت
  صدارت1 حکومت، صدراعظمی، نخست‌وزیری، وزارت، 2 بالانشینی، صدرنشینی
  صداع1 تصدیع، دردسر، مزاحمت 2 سردرد
  صداقکابین، مهر، مهریه
  صداقتخلوص، درستکاری، راستی، راستگویی، صدق، مصادقت & ناراستی
  صداقت‌آمیزصادقانه، صدق‌آمیز & کذب، کذب‌آمیز
  صددآهنگ، درپی، مترصد
  صدر1 پیشوا، رئیس 2 آغوش، بر، سینه 3 بالا، والا 4 بالانشین & ذیل
  صدراعظمدستور، رئیس‌الوزراء، نخست‌وزیر، وزیراعظم
  صدغبناگوش، شقیقه، کلاله، گیجگاه
  صدقاخلاص، درستگویی، راستگویی، راستی، صداقت & دروغ، کذب
  صدقه1 بلاگردان، خیر، خیرات، خیریه 2، تصدق 3 زکات
  صدمه1 آزار، آسیب، جراحت، خدشه، زیان، ضرر، گزند، لطمه، مضرت 2 برخورد، شتم، شوک 3 عیب، نقص
  صدور1 اصدار، فرستادن 2 سینه‌ها & ادخال، ورود
  صدوقدوست، راستگو، صدیق، وفاخواه & کذوب
  صدیقراست، راست‌گو، صادق، صدوق & کاذب، کذوب
  صدیقدوست، غمگسار، مخلص، یار & بدخواه، دشمن
  صراحپاک، خالص، ناب & درد
  صراحت1 روشنی، وضوح 2 بی‌پرده‌گویی، رک‌گویی، صریح‌گویی 3 خلوص & درپرده‌گویی، کنایه‌گویی
  صراحتاًبالصراحه، بی‌پرده، تصریحاً، رک، صریحاً، صریح & تلویحی، درلفافه
  صراحیبط، پیاله، پیمانه، تنگ، جام، ساتکین، شیشه، قدح، قرابه
  صراطراه، سبیل، طریق
  صرافدرم‌گزین، سره‌گر، صیرفی، گوهرشناس، نقاد
  صرافتاندیشه، عقیده، فکر
  صرامپوست‌پیرا، چرمگر
  صرصر1 باد، تندباد، سوزباد 2 جیرجیرک، زنجره 3 اسب
  صرع1 حمله، غش 2 ازپای‌درآمدن
  صرعیحمله‌ای، غشی، مصروع
  صرف1 سود، صرفه، نفع 2 خرج، مصرف، هزینه & زیان
  صرفبی‌آمیغ، بی‌غش، خالص، محض، ناب & غیرخالص
  صرفاًتنها، خالصاً، فقط، منحصراً
  صرفنظر1 اغماض، چشم‌پوشی، گذشت 2 ندیده 3 ترک، واگذار
  صرفنظر کردناغماض، چشم‌پوشی، گذشتن
  صرفه1 بهره، سود، فایده، نفع 2 افزونی، برتری & زیان
  صرفه‌جوقانع، مقتصد & ولخرج
  صرفه‌جوییاقتصاد، پس‌انداز & ولخرجی
  صره1 بدره، کیسه‌زر، همیان 2 بورس
  صریح1 آشکار، بی‌پرده، رک، روشن، عیان، قطعی، گویا، واضح 2 رک‌گو 3 بالصراحه، صراحتاً & غیرصریح
  صریحاًآشکارا، بالصراحه، بی‌رودربایستی، رک، صراحتاً & تلویحاً
  صریح‌اللهجهبی‌پروا، راست، رک‌گو
  صعببغرنج، دشخوار، دشوار، سخت، شاق، غامض، مشکل، معقد، مغلق & سهل
  صعب‌الحصولدشواریاب، دیریاب، صعب‌الوصول & سهل‌الحصول
  صعب‌الوصولدیریاب، سخت‌یاب، صعب‌الحصول & زودیاب، سهل‌الوصول
  صعوبتاشکال، دشخواری، دشواری، زحمت، سختی، عسرت، محنت & سهولت
  صعودارتقا، اوج‌گیری، بالاروی، تصاعد، عروج & نزول
  صغرخردسالی، خردی، کم‌سالی، کوچکی، کودکی & کبر
  صغیربچه، خرد، خردسال، کوچک، نابالغ، نوباوه & کبیر
  صفا1 پاکی، پاکیزکی، طهارت، طهر، قدس، نظافت 2 خلوص، صفوت 3 آشتی، صلح 4 طراوت، لطافت، نزهت & تیرگی، کدورت
  صفخط، رج، رجه، رده، ردیف، رسته، طبقه، قطار، کلاس
  صف‌آرایی1 رویارویی، صف‌بندی، مقابله 2 دسته‌بندی، گروه‌بندی
  صف‌بندیرویارویی، صف‌آرایی
  صف‌شکن1 خطشکن 2 جنگاور، جنگجو، دلیر، رزمنده، سلحشور، شجاع، صفدر، مبارز
  صفت1 نعت، وصف 2 چونی، چگونگی، کیفیت 3 خصلت، خو 3 سجیه، مختصه، ویژگی 4 عاطفه، غیرت 5 رفتار، کردار 6 لقب & موصوف
  صفحه1 برگ، ورق، ورقه 2 چهره، صورت، وجه 3 رویه، سطح 4 دیسک
  صفدرباجرات، باشهامت، بهادر، خطشکن، دلیر، صف‌شکن،
  صفر1 پوچ، تهی، خالی، هیچ 2 زهره
  صفرا1 تلخه، زرداب، سودا، لو 2 زرد، زردرنگ
  صفوت1 برگزیدگی، نخبگی 2 باصفا، بی‌آمیغ، خالص، ناب & ناخالص
  صفهایوان، تالار، سکو، شاه‌نشین، هشتی
  صفی1 برگزیده، منتخب 2 بی‌آلایش، پاک، منزه
  صفیر1 آواز، آوا، بانگ، سوت، صوت، فریاد 2 هتک
  صلاآوا، آواز، بانگ، صدا، صوت، ندا
  صلابتآسا، درشتی، سختی، شدت، صولت، عظمت، قوام، محکمی، مهابت، هیبت
  صلابهدار، صلیب
  صلاتدعا، فریضه، نماز
  صلاح1 صوابدید، مصلحت 2 خوبی، خیر، نیکی 3 آشتی، صلح 4 اهلیت، شایستگی & فساد
  صلاح‌اندیشخیرخواه، مصلح، مصلحت‌بین، مصلحت‌جو
  صلاح‌اندیشیخیرخواهی، مصلحت‌بینی، مصلحت‌جویی & بدخواهی
  صلاحدیدمصلحت، مصلحت‌اندیشی، مصلحت‌بینی، مصلحت‌دید
  صلاحیتاهلیت، سزاواری، شایستگی، قابلیت، لیاقت
  صلاحیت‌داراهل، درخور، ذیصلاح، سزاوار، شایسته، لایق & بی‌صلاحیت
  صلب1 بردبار، شکیبا، صبور 2 بردارکشیدن، دارزدن & ناصبور
  صلحآرامش، آشتی، اصلاح، سازش، صفا، مصالحه & جنگ، دعوا، کشمکش، نزاع، نقار
  صلحجوآرامش‌طلب، آشتی‌خواه، آشتی‌طلب، سازشکار، سازشگر، سلیم، صلح‌طلب، صلح‌طلب، مسالمت‌جو، ملایم & ستیزه‌جو
  صلحجویانهآشتی‌جویانه، سازشکارانه، صلح‌طلبانه، مسالمت‌آمیز & ستنیزه‌جویانه
  صلحجوییآرامش، آشتی‌جویی، آشتی‌خواهی، سازشکاری، سازشگری، صلح‌طلبی، مسالمت، مسالمت‌جویی، مسالمت‌طلبی، ملایمت & جنگ‌طلبی، ستیزه‌خواهی
  صلف1 تکبر، خودپسندی، خودخواهی 2 لاف‌زن، لافی، متصلف & تواضع، غیرخواهی
  صلواتدرودها، دعاها، نمازها
  صلهانعام، بخشش، پاداش، جایزه، خلعت
  صلیبچلیپا، خاج، دار
  صماخپرده‌گوش، سوراخ‌گوش
  صمتخاموشی، خموشی، سکوت & گویایی
  صمدبی‌نیاز، غنی & نیازمند
  صمدانیالهی، ربانی، ملکوتی، یزدانی
  صمدیت1 بی‌نیازی، غنا 2 الوهیت، ربانیت
  صمغانگم، رزین، سقز
  صمیم1 خالص، محض 2 بی‌آلایش، پاک، صمیمی، ناب 2 میان، وسط & ناسره
  صمیمانهاخلاص‌آمیز، بااخلاص، صادقانه، قلباً، مخلصانه & غیرصمیمانه
  صمیمیبااخلاص، بامحبت، خالص، راستین، صمیم، مخلص، یکرنگ & دورو، غیرصمیمی
  صمیمیتارادت، خلوص، دوستی، محبت، مودت، وداد، وفا، یکدلی، یکرنگی، یگانگی & دورنگی، دورویی
  صناعتپیشه، حرفه، صنعت، کار، هنر
  صندوقجعبه، محفظه
  صندوقچهجعبه، مجری، محفظه
  صنعآفرینش، ابداع، خلقت، ساخت، ساخته، صنعت
  صنعتتکنیک، حرفه، ساختن، صناعت، صنع، فن، هنر
  صنعتکارپیشه‌ور، صنعتگر
  صنعتگراستاد، پیشه‌ور، پیشه‌ور، تکنیسین، صانع، صنعت‌کار
  صنف1 جنس، نوع 2 رسته، سنخ، طبقه، فرقه، قسم 3 پیشه، حرفه 4 دسته، رده، کلاس، گونه
  صنم1 الهه، بت، شمن 2 دلبر، نگار
  صنوبرکاج، ناژ
  صواب1 درستی، راست، راستی 2 درست، صحیح 3 سزاوار 4 بجا، معقول & خطا
  صوابدیدپسند، تایید، خیر، صلاح، قبول، مصلحت‌دید
  صوب1 آهنگ، راستا، سمت، سو، طرف، ناحیه 2 درست
  صوتآواز، آوا، بانگ، جار، صدا، صفیر، صلا، لحن، ندا
  صوربوق، شیپور، نفیر
  صورت1 چهره، رخ، رخسار، روی، ریخت، سیما، قیافه، وجه، هیئت 2 فرم، لفظ 3 سیاهه، لیست 4 پرتره، تصویر، تمثال، شکل، نقش & معنی
  صورت‌ساز1 صورت‌نویس 2 مصور، نقاش
  صورتحسابسیاهه، فاکتور
  صورتخانهنگارخانه، نگارستان
  صورتگرتصویرساز، تصویرگر، چهره‌نگار، رسام، مصور، نقاش، نگارگر
  صورتگریتصویرسازی، تصویرگری، چهره‌نگاری، نقاشی، نگارگری
  صورت‌مجلساستشهاد، صورت‌جلسه
  صورت‌نگارتصویرگر، رسام، صورت‌بند، نقاش، نقشبند، نگارگر، مصور
  صوریظاهری، مجازی
  صوفپشم
  صوفیپشمینه‌پوش، درویش، سالک، عارف، متصوف
  صوفیگری1 تصوف، درویشی، 2 پشمینه‌پوشی
  صولت1 حشمت، سطوت 2 رعب، مهابت، هیبت 3 خشم، غضب، قهر 4 حمله 5 توانمندی، قدرت، نیرو
  صومروزه، روزه‌داری
  صومعهبیعت، خانقاه، دیر، عبادتگاه، عبادتخانه، معبد
  صومعه‌نشینراهب، رهبان، زاهد، ، معتزل، معتکف
  صهباباده، خمر، ساغر، شراب، مشروب، مل
  صیادشکارچی، شکاری، نخجیرزن، نخجیرساز، نخجیرگر
  صیانتحراست، حفظ، محافظت، نگهداری
  صیتآوازه، اشتهار، شهرت، معروفیت، ناموس
  صیحهبانگ، جیغ، شیهه، فریاد، فغان، ناله
  صید1 شکار، طعمه، نخجیر 2 اقتناص & صیاد
  صیدگاهشکارگاه، نخجیرگاه
  صیرفیصراف، عیارگیر
  صیرورتشدن
  صیغه1 متعه، نکاح‌موقت 2 شکل، صورت، فرم، هیئت 3 خطبه
  صیفیتابستانه، تابستانی & شتوی
  صیفی‌کاریپالیز، فالیز، لته & شتوی‌کاری
  صیقلپرداخت، جلا، روشنگر
  صیقلی1 براق، جلادار 2 صاف، نرم