ی

یا1 الا، ای، ایا، هان، های 2 اگر 3 خواهیائس1 یائسه، بی‌حیض 2 عقیم 3 مایوس، ناامید، نومیدیابسخشک، قابض، یبوست‌آوریابو1 اسب‌بارکش، استر، یابو 2...