ح

حائز1 دارا، دربردارنده 2 گردآورنده، فراهم آورنده، جامع 3 واجدحابل1 دام‌گستر، شکارچی & شکار، صید 2 جادوگر 3 تارحاتم‌بخشیبذل، بخشش(بسیار و حاتم‌وار)حاتم‌بخشی کردنبخشیدن، بخشش...