کرمی

فهرست

    رنگ کرم گستره رنگ روشنی است که از ترکیب هر سه رنگ اصلی (زرد، سرخ، آبی و صورتی) و سفید به دست می‌آید و سفید غلبه دارد. گسترهٔ کرم شامل رنگهایی گرم، خنثی، تا گرم است. نام این رنگ از کرم خوراکی (خامه یا سرشیر) در زبان‌های اروپایی گرفته شده‌است و همرنگ خامه طبیعی است.