فیروزه‌ای

فهرست

    فیروزه به رنگ‌های آبی – آبی مایل به سبز – سبز یافت می‌شود.
    فیروزه در مناطق آمریکا، مکزیک، شیلی، چین، مصر، ایران و هندوستان به صورت انبوه و در دیگر نقاط مختلف جهان بصورت پراکنده یافت می شود. بهترین نوع فیروزه جهان به دلیل امتداد داشتن رگه‌های فیروزه از خراسان تا هندوستان ، فیروزه نیشابوری و هندی می‌باشد.
    همچنین در شهر بابک استان کرمان،معدن فیروزه بزرگی وجود دارد که قابل مقایسه با فیروزه نیشابور است.
    معدن فیروزه نیشابور از کهن‌ترین معادن فیروزه جهان استکه از ۲۰۰۰ سال پیش از آن سنگ فیروزه استخراج می گردید.