شیرشکری

فهرست

    شیرشکری به رنگ سفید متمایل به‌ زرد. اسم قدیمی نوعی پارچه به ‌رنگ سفید متمایل به ‌زرد و دارای گل و بوته که از آن شال و عمامه درست می‌کردند.