گاف

گاف «ݢ‎» حرف بیست و ششم از الفبای فارسی است.  این حرف در الفبای عربی نیست و در حساب جمل آن را "ک" گیرند....