ژ

ژاژبیهوده، ترهات، چرند، مزخرف، مهمل، یاوهژاژخابیهوده‌گو، هرزه‌درا، هرزه‌لاف، ، یاوه‌درا، یاوه‌سراژاژخاییبیهوده‌گویی، هرزه‌درایی، یاوه‌درایی، یاوه‌سراییژاله1 بشک، جلید، شبنم، طل 2 جالهژاندارمامنیهژتونبن، کوپنژرفعمق‌دار، عمیق، گود، نغولژرفا1...