نون

ناطناآبادخراب، مخروبه، نامجهز، ویران، ویرانه & آبادان معمورناآرام1 بی‌قرار، پریشان، ناراحت 2 پرآشوب، منقلب 3 متلاطم & آرامناآرامیآشوب، انقلاب، بحران، تلاطم، تنش & آرامش...