ز

زائوتازه‌زا، زاج، زاچزاپاساضافی، رزرو، یدکیزاد1 توشه، خوراک، ره‌توشه، زادراه، قوت‌لایموت 2 فرزند 3 عمرزادگاهزادبوم، مسقطالراس، مولد، میهن، وطنزادن1 زادوولد، زایش، زاییدن 2 ایجاد کردن،...