ر

رابطپیوندگر، میانجی، واسطهرابطهارتباط، انتساب، انس، بستگی، پیوستگی، پیوند، تماس، ربط، سروکار، نسبت، وابستگی & ضابطهراپرتاخبار، خبر، گزارشراتب1 حقوق، راتبه، مستمری، مقرری، مواجب، وظیفه 2...