دال

داءالم، بیماری، درد، رنج، رنجوری، مرض، ناخوشی & تندرستی، سلامتدائره‌المعارفانسیکلوپدی، فرهنگ، مرجعداباخلاق، خاصه، خصلت، خلق، خو، رسم، شیمه، عادت، منشدابه1 جانور، جنبنده، چهارپا 2...