الف

آباءاجداد، اسلاف، پدران، پیشینیان، نیاکان & اخلافآباجیآبجی، اخت، باجی، خواهر، دده، شاباجی، همشیره & داداشآباد1 برپا، دایر، معمور 2 پررونق 3 پیشرفته، توسعه‌یافته، مترقی...