ژ

فهرست

  ژاژبیهوده، ترهات، چرند، مزخرف، مهمل، یاوه
  ژاژخابیهوده‌گو، هرزه‌درا، هرزه‌لاف، ، یاوه‌درا، یاوه‌سرا
  ژاژخاییبیهوده‌گویی، هرزه‌درایی، یاوه‌درایی، یاوه‌سرایی
  ژاله1 بشک، جلید، شبنم، طل 2 جاله
  ژاندارمامنیه
  ژتونبن، کوپن
  ژرفعمق‌دار، عمیق، گود، نغول
  ژرفا1 ژرفنا، عمق، قعر، گودی 2 غور، کنه
  ژرف‌بیندوراندیش، ژرف‌نگر، عاقبت‌اندیش، غوررس
  ژرف‌نگردقیق، ژرف‌بین، عاقبت‌اندیش
  ژرفنا1 ته، عمق، قعر 2 غور
  ژستادا، اطوار، حرکات، قیافه
  ژلهلرزانک
  ژن‌شناسیژنتیک
  ژنتیکژن‌شناسی
  ژند1 پاره، خرقه، کهنه 2 آتش‌زنه، چخماق
  ژندهپاره، پاره‌پوره، پوسیده، خرقه، خلق، غاز، فرسوده، کهنه، مندرس
  ژنده‌پوشپاره‌پوش، خرقه‌پوش، کهنه‌پوش
  ژنراتوردینام، دینامو، مولد
  ژنرالامیر، سپهبد، سرتیپ، سردار، سرلشکر، میر
  ژورنالروزنامه، مجله، مجله‌مد
  ژورنالیستجریده‌نگار، خبرنگار، روزنامه‌چی، روزنامه‌نگار
  ژولیدگیآشفتگی، پریشی، شوریدگی
  ژولیدهآشفته، پریشان، درهم، کالیده & بسامان، مرتب
  ژیان1 خشمگین، دمان، غضبناک 2 درنده، سبع
  ژیگولوفکلی، قرتی & ژیگولت