ذال

فهرست

  ذائقه1 چشایی 2 مذاق 3 طعم، مزه
  ذابل1 پژمرده، پلاسیده، خشکیده 2 ضعیف، لاغر، نزار
  ذاتاصل، جبلت، جوهر، خمیره، سرشت، شخص، طبیعت، طینت، فطرت، کنه، گوهر، نهاد
  ذاتاًاساساً، بالفطره، فطرتاً
  ذاتیجبلی، خداداده، طبیعی، غریزی، فطری
  ذاکر1 ذکرکننده، روضه‌خوان 2 وردگو 3 یادکننده
  ذاهبرونده، ره‌سپر، کوشنده
  ذایقچشنده
  ذایقهذائقه، چشایی، مذاق
  ذئبگرگ
  ذبحبسمل، قربانی، کشتار، کشتن
  ذبول1 پژمردگی، پلاسیدگی 2 ضعف، لاغری، & رشد، نمو
  ذبیحقربانی، گلوبریده، مذبوح
  ذخیرهاندوخته، پس‌افت، پس‌انداز، پستا، تدارک، توشه، تهیه، ذخر، رزرو
  ذخیره کردن1 انبار کردن، انباشتن 2 اندوختن، پس‌انداز کردن
  ذر1 ذره 2 مورچه
  ذرتبلال، جواری
  ذراع1 آرنج، بازو 2 ارش، گز
  ذرایعدست‌آویزها، وسایط، وسایل
  ذروه1 اوج، ذروت 2 ستیغ، قله 3 تارک، چکاد، فرق 4 نوک، & حضیض
  ذره1 ذر 2 مورچه
  ذریع1 تندرو، تیزرو، سبک‌سیر 2 برملا، فاش 3 بسیار، فراوان، کثیر
  ذریهاحفاد، اولاد، دودمان، سلاله، فرزندان، نسل
  ذقنچانه، زنخ، زنخدان
  ذکاوتتیزهوشی، عقل، فراست، فطانت، هوشمندی، هوشیاری & فصاحت
  ذکر1 یاد، یادمان 2 ورد 3 تذکیر، خطابه
  ذکیزیرک، عاقل، هوشمند، هوشیار، & سفیه
  ذلتپستی، حقارت، خواری، خواری، فلاکت، مذلت، مهانت، نکبت، هوان
  ذلیق1 تیز 2 تیززبان، چیره‌زبان، سخنور، فصیح، & الکن، کند
  ذلیلپست، حقیر، خوار، دون، زبون، فرومایه، متذلل، مغلوب، ناکس، & عزیز
  ذمبدگویی، قدح، مذمت، نکوهش، & مدح
  ذمه1 تقبل، ضمان، ضمانت، عهده، کفالت 2 پیمان، عهد 2 زینهار
  ذمه‌دارضمان، متعهد، متقبل، متکفل
  ذمیمهزشت، مذموم، ناستوده، نامستحسن، نکوهیده، & مستحسن
  ذنباثم، تقصیر، خطا، گناه، معصیت، & ثواب
  ذوبحل، گداز، گداختگی، گدازش، مذاب، وارفتگی، & انجماد
  ذوق1 استعداد، قریحه 2 سلیقه، مشرب 3 حال‌وهوا، حال، دماغ، شور، شوق، مذاق، وجد 4 چشایی، چشیدن
  ذوق‌زدهشوق‌زده، هیجان‌زده، & گرفته، مغموم
  ذهابرفت، گذشتن، & آمدن، ایاب
  ذهبزخرف، زر، طلا، عسجد
  ذهبی1 زرین، زرین‌فام، طلایی 2 ذهبیه
  ذهن1 خرد، هوش 2 درک، فهم 3 استعداد 4 خاطر، ضمیر، فکر 5 قلب 6 مغز
  ذهنی1 درونی، باطنی 2 عقلی & عینی
  ذهول1 ناشناخته، ناشناس 2 غفلت، فراموشی، نسیان
  ذی‌حق1 خداوند، دارا، صاحب، مالک 2 حقدار، محق
  ذی‌روحانسان، ذی‌نفس
  ذی‌نفسجاندار، ذی‌روح
  ذی‌صلاح1 صالح، صلاحیت‌دار 2 مسئول
  ذیلانتها، پای، دامن، دامنه، زیر
  ذی‌مدخلدخیل، موثر، نقش‌پرداز