ث

فهرست

  ثابت1 استوار، برقرار، پابرجا، پادار، پایدار، قائم، قرص، محکم، مستقر، مقاوم 2 باقی، دایم، لایتغیر 3 قطعی، محرز، محقق، مدلل، مسلم، یقین 4 واثق 5 جایگزین 6 بی‌حرکت، جایگیر & متحرک
  ثابت‌قدماستوار، بااراده، باعزم، پابرجا، مصمم & مذبذب، نااستوار
  ثارخون، دم 2 کینه 3 انتقام، خونخواهی، کین‌خواهی، کینه‌کشی
  ثاقب1 تابان، تابناک، رخشان، روشن، فروزان، منور 2 سوراخ‌کننده، نافذ
  ثالثسوم، سومین
  ثانی1 دوم 2 تالی، جفت
  ثانیهآن، دم، طرفه‌العین، لحظه، لمحه
  ثباتآرام، استحکام، استقامت، استقرار، استواری، پابرجایی، پایداری، دوام، سکون، وقار & ناپایداری
  ثباتثبت‌کننده، ضباط، کاتب، محرر
  ثبت1 درج، ضبط، مرقوم، مندرج 2 کتابت، نگارش
  ثبت‌ناماسم‌نویسی، نام‌نویسی
  ثبوت1 استقرار، پابرجایی، استواری 2 پایداری، دوام 3 اثبات، تایید، تحقق
  ثروتتمکن، تمول، دارایی، دولت، غنا، مال، مکنت، ملک، منال، نعمت، نوا، هستی
  ثروتمندتاجر، توانگر، دولتمند، غنی، مالدار، متعین، متمول، متمکن، میلیونر & بی‌نوا، تهیدست، فقیر، گدا
  ثریتراب، خاک، زمین، طین & سما
  ثریا1 پروین، نرگسه 2 چلچراغ
  ثغر1 حد، سرحد، مرز 2 دندان، دهان، دهن
  ثغور1 بندها، حدود، مرزها 2 اسنان، ثنایا
  ثفلباقیمانده، تفاله، درد
  ثقبثقبه، رخنه، سوراخ، منفذ
  ثقبهرخنه، سوراخ، منفذ
  ثقل1 بارسنگینی، سنگینی، گرانی، ورز، وزن 2 دشواری، سختی & سبکی
  ثقه1 اطمینان، اعتماد، وثوق 2 امین، درستکار، مطمئن، موثق
  ثقیل1 سنگین، گران، وزین، هوار 2 دیرهضم، ناگوار 3 ناخوشایند & سبک، خوش‌گوار، خوشایند
  ثلاثسوم، ثالث، سه، سه‌گانه
  ثلاثهسه‌گانه
  ثلث1 ترم 2 سه‌یک، یک‌سوم
  ثمر1 بار، بر، ثمار، سود، فایده، میوه 2 حاصل، نتیجه
  ثمربخشاثربخش، عامل، کارگر، موثر & بی‌اثر
  ثمرداربارآور، بارور، مثمر، میوه‌دار & بی‌بر، عقیم
  ثمره1 حاصل، ماحصل، نتیجه 2 بار، بر، ثمار، میوه
  ثمنارزش، بها، قیمت، نرخ
  ثمینارزشمند، پرارزش، پربها، پرقیمت، قیمتی، گرانبها، نفیس & کم‌قیمت
  ثنا1 تحسین، تمجید، حمد، سپاس، ستایش، مدح، مدیح، مدیحه، منقبت 2 تحیت، درود 3 سپاس، شکر 4 دعا، ذکر 5 ذکرجمیل، ذکرخیر & قدح، هجا، هجو
  ثناخوان1 دعاگو 2 ستایشگر، مداح، مدیحه‌سرا
  ثواب1 احسان، کارنیک، نیکی 2 اجر، پاداش، مزد & عقاب، گناه
  ثوب1 پیراهن، پیرهن، تن‌پوش، جامه 2 رفتار، روش، عمل
  ثورت1 انقلاب، ثوره، شورش، نهضت 2 کین، کین‌خواهی، کینه
  ثیب1 بی‌شوهر، بی‌شوی، بیوه 2 پسر، عزب، مجرد 3 زن، نادختر & باکره، بتول، بکر، دوشیزه، عذرا