نخودی

فهرست

    نُخودی رنگی از پرده‌های زرد مایل به خاکستری است. این رنگ، رنگی ترکیبی است که همرنگ نخود ایرانی (نخود زرد یا آبگوشتی) می‌باشد و از ترکیب هر سه رنگ اصلی (زرد، سرخ، آبی) و سفید به دست می‌آید و رنگ‌های سفید و زرد غلبه دارند. رنگ‌های کرِم و بژ نزدیک به این رنگ هستند.