فسفری

فهرست

    سبز فسفری نوعی سبز درخشان می‌باشد که علت نام گذاری آن درخشش فسفر سبز در تاریکی می‌باشد. فسفر سبز به دلیل دارا بودن خاصیت فلورسانس ، زمانی که در معرض نور قرار میگیرد آن را در خود ذخیره می‌کند و در تاریکی نورانی میشود.