سبز کاهویی

فهرست

    سبز کاهویی یکی از خنک ترین رنگ های موجود روی پالت رنگ است. سبز کاهویی یک سبز بسیار کمرنگ است و به جای اینکه بگوییم سبزی است که با قدری سفید مخلوط شده، بهتر است بگوییم سفیدی است که مقداری سبز به آن اضافه شده است. عموماً برای تشخیص دقیق رنگ ها باید از طبیعت کمک بگیریم. برای درک صحیح این رنگ می توانید یک خیار را پوست بکنید، آنرا روی تخته گذاشته و برش های عرضی بزنید.