دودی

فهرست

    سیاه دودی (یا کرم دارای سیاه) یک رنگ موی اسب است که از نظر دیداری قابل شناسایی نیست: اسب سیاه به نظر می‌رسد. سیاه دودی با عمل یک ژن کرم هتروزیگوت (تک‌کپی) روی رنگ پوشش سیاه زیرین ایجاد می‌شود. بنابراین، سیاه دودی عضوی از خانواده کرم با رنگ پوشش رقیق‌شده است و در جمعیت‌های اسب یافت می‌شود که دارای رنگ‌های دیگر مبتنی بر ژن کرم مانند پالومینو، پوست‌سیاه، پرلینو، کرملو و کرم دودی هستند. همه سیاه‌های دودی باید حداقل یکی از والدینشان دارای ژن کرم باشند و سیاه‌دودی را فقط می‌توان از طریق آزمایش DNA یا والدین تأیید کرد.