خاکی

فهرست

    خاکی رنگی است بین خاکستری و کرم روشن (قهوه‌ای رنگ‌پریده) و نیز اصطلاحی است که برای توصیف پارچه‌ای از این رنگ که در لباس‌های نظامی استفاده می‌شود، به‌کاربرده می‌شود. واژهٔ خاکی از فارسی‌ به‌ انگلیسی نیز راه پیداکرده و واژه khaki به معانی مختلف ازجمله برای توصیف لباس نظامی دارای این رنگ هستند به کار می رود.