پوست‌پیازی

فهرست

    پوست پیازی نام یکی از رنگ‌ها است. این رنگ نزدیک به صورتی یا چهره‌ای است. برای تهیه این رنگ از این مواد بهره می‌گیرند: نیل، سود، زاج سفید، روناس و اسپرک. از این رنگ در صنعت قالیبافی ایران استفاده می‌شود.